Privaatsuspoliitika

Juristestonia Privaatsuspoliitika

Dzhani Consult OÜ, asukohaga Liikuri 41/3-15, Tallinn 13618, juriidilise isiku registrikood 14080907 (edaspidi nimetatud “Juristestonia”) on teie isikuandmete vastutav töötleja.

Juristestonia kogub ja töötleb isikuandmeid teie poolt teenuse veebilehe www.juristestonia.ee kasutamise käigus ning seoses teenuste osutamisega, kooskõlas vastavate kasutustingimustega.

Juristestonia edastab maksete teostamiseks vajalikud kliendi isikuandmed Paysera AS-ile, kes on kliendi isikuandmete volitatud töötlejaks.

Fasty võib koguda isikuandmeid ka füüsiliste isikute kohta, kes meiega suhtlevad, sealhulgas külastades meie veebilehte.

Meie veebilehtede ja teenuste kasutamisel nõustute, et töötleme teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

 • MILLISEID KASUTAJA ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Isikuandmeid töödeldakse üldiselt Juristestonialt tellitava teenuse osutamiseks. Juristestonia kogub Kasutajate kohta andmeid, mis võivad muu hulgas olla:

 • kontaktandmed, sealhulgas nimi, telefoninumber, e-posti aadress, mis on kogutud tellimuse esitamisel;
 • tagasiside hinnangud (sealhulgas vaidluste lahendamiseks esitatud teave);
 • tellimuse ajalugu;
 • tekst ja muu kasutaja loodud sisu, mida esitate;
 • kui me keelame või peatame teie teenuse kasutamise, andmed selle keelu või peatamise kohta;
 • veebilehe ja suhtlusandmed, näiteks andmed, mida koguvad küpsised ja muud sarnased jälgimistehnoloogiad, kui kasutate meie veebilehti;
 • andmed, mis on vajalikud makse teostamiseks

Teie isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui 1 aasta teenuse osutamisest või tellimuse täitmise päevast. Andmebaasides olevad isikuandmed kustutatakse, hävitatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks (käesolevas punktis toodud põhimõtete kohaselt), välja arvatud juhul, kui vastavaid andmeid tuleb säilitada õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuse ennetamiseks.

See tähendab, et:

 • Raamatupidamiseks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat alates iga Tellimuse täitmisest
 • Vaidluste või uurimiste korral säilitatakse andmeid, kuni nõue või uurimine on rahuldatud/lahendatud või vastavad nõuded on aegunud.
 • KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Juristestonia kogub ja kasutab isikuandmeid oma teenuste pakkumiseks ning õiguspärastel ärieesmärkidel. Nende hulka kuuluvad alltoodud eesmärgid. EL-i isikuandmeid käsitlevate õigusaktide kohaselt peab isikuandmete kasutamine Juristestonia poolt olema põhjendatud ühega mitmest õiguslikust alusest. Need on samuti esitatud allpool.

Selleks, et osutada teile oma teenuseid (õiguslik alus: teiega kokkulepitud teenuste täitmiseks) ning meie õigustatud huvides (et osutada teile teenuseid).

 • Kliendiga ühenduse võtmiseks, kliendiga õigusabi lepingu sõlmimiseks ning kliendile teenuse kohta informatsiooni edastamiseks;
 • Võime kasutada isikuandmeid, et võimaldada makseid Kliendi ja Juristestonia vahel.
 • Kasutame kontaktandmeid, et teavitada teid uuendustest meie veebilehel ja Juristestonia teenustes;
 • Kasutame isikuandmeid, et ära hoida pettuseid, sealhulgas maksepettuseid. Kui on esitatud valeinformatsiooni või ebatäpset informatsiooni ning tuvastatakse või kahtlustatakse pettust, võidakse teie isikuandmed edastada pettuse ennetamisega tegelevale ametiasutusele.

Selleks, et pakkuda teil turundusmaterjale (õiguslik alus: nõusolek, õigustatud huvi (kui meil ei ole kohustust tugineda nõusolekule, selleks et hoida teid kursis uudistega meie toodete ja teenuste kohta ning võimaldada meil analüüsida, kuidas te meie suhtluskanaleid kasutate)

 • Seadusega lubatud juhtudel (teile antakse alati võimalus keelduda edasistest sõnumitest) võime teile saata reklaamsõnumeid ning valitud äripartnerite toodete ja teenuste kohta. Täiendavat teavet turunduse ja oma eelistuste haldamise kohta leiate alltoodud peatükist „Otseturundus kasutajatele“.
 • Võime kasutada küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et mõista ja analüüsida teie veebikogemust ning otsustada, millised sündmused, tooted ja teenused võivad teile tõenäoliselt huvi pakkuda. See võib sõltuda sellest, kuidas olete kasutanud meie veebilehti, rakendusi või turunduse e-kirju
 • OTSETURUNDUS KASUTAJATELE

Võime teile saata reklaamsõnumeid Juristestonia teenuste ning meie valitud äripartnerite toodete ja teenuste kohta e-kirja, SMSi, telefoni või sotsiaalmeedia teel ning seadusega nõutud juhtudel küsime teie nõusolekut, kui kogume teie andmeid sellise turundustegevuse jaoks oma veebilehe. Kui te ei soovi enam otseturunduse sõnumeid saada, klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“. Keelduda saab ka võttes ühendust kontaktandmetel, mis on toodud veebilehel www.juristestonia.ee.

 • ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Juristestonia avaldab ja jagab teie isikuandmeid kolmandatele isikutele peatükis „Kuidas ja mis eesmärgil me teie isikuandmeid kasutame“ nimetatud eesmärkidel ja õiguslikel alustel. Kolmandad isikud võivad muu hulgas olla Paysera, nõustajad ja meie kontserni ettevõtted (sh.töötajad).

Isikuandmed, mida võime esitada, võivad muu hulgas olla:

 • nimi (nimed);
 • kontakttelefon;
 • andmed Tellimuste kohta.

Jätame endale õiguse ennetavalt teha politseile teavitus, kui saame teadlikuks tegevusest või käitumisest, mis võib ohustada turvalisust või on kuritegelikku laadi.

 • KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME

Ühegi interneti või veebilehtede teel toimuva andmeedastuse puhul ei saa tagada, et need on kaitstud rünnakute eest. Me kasutame aga äriliselt mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kooskõlas kohalduvatest andmekaitse õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Kõik isikuandmed, mida meile esitate, talletatakse meie või meie alltöövõtjate turvalistes serverites ning juurdepääs andmetele ja nende kasutamine toimub kooskõlas meie turvalisuse põhimõtete ja standarditega.

 • TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Teil on õigus igal ajal keelduda turundusteadetest. Selleks klõpsake meie turundussõnumi jaluses lingil „Loobu otseturunduse sõnumitest“ . Keelduda saab ka võttes meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud veebilehel www.juristestonia.ee

Teatud tingimustel võib teil olla õigus:

 •  saada andmeid selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me hoiame ning saada koopia oma isikuandmetest;
 • nõuda, et me parandaksime ebatäpsed isikuandmed, mida hoiame;
 • võtta tagasi oma nõusolek (kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek);
 • saada koopia isikuandmetest, mille olete meile esitanud, masinloetaval kujul, nii et saate neid edastada muule teenuseosutajale või paluda meil need edastada muule vastutavale töötlejale (kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek);
 • nõuda meilt isikuandmete kustutamist (sealhulgas juhul, kui meie töötlemistegevuse aluseks on teie nõusolek või meie õigustatud huvid);
 • esitada Teid puudutavate isikuandmete töötlemise osas põhjendatud vastuväiteid.

Nende õiguste teostamisele kohalduvad teatud erandid avalike huvide (nt kuriteo ennetamine või avastamine) ja meie õigustatud huvide (nt õigusabi konfidentsiaalsuse säilitamine) kaitsmisel. Kui olete mõnda õigustest teostanud, kontrollime teie õigust seda teha ning vastame enamasti ühe kuu jooksul.

 • MUUD TINGIMUSED

Juristestonial on õigus vajadusel igal ajal uuendada privaatsuspoliitikat vastavalt teenuste osutamise muutumisega seonduvalt. Pärast uuendatud versiooni kinnitamist see avaldatakse selle kinnitamise päeval veebilehel juristestonia.ee vastavas jaotuses. Palun kontrollige regulaarselt privaatsuspõhimõtteid, et olla teadlik uuendustest ja muudatustest.

Kui Teil on küsimusi enda isikuandmete ja/või neid sisaldavate dokumentide töötlemise osas või kui Te pole nende töötlemisega rahul, siis kõigepealt palume teavitada sellest meid e-posti teel info@juristestonia.ee. Juristestonia vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul. Kui Teie andmekaitsealane pöördumine Juristestonia poole ei andnud lõppkokkuvõttes rahuldavat ja/või õiguslikku tulemust, siis on Teil õigus edasi kaevata järelevalveasutusse, milleks on Andmekaitse Inspektsioon (tel. 627 4135; e-post: info@aki.ee; koduleht: www.aki.ee).

Privaatsuspõhimõtteid uuendati viimati 26.12.2021.